CONDICIONS D'ÚS DE LA PLATAFORMA TOURISM DATA SYSTEM1. Objecte de la plataforma online TOURISM DATA SYSTEM.

1.1. TOURISM DATA SYSTEM (a partir d'aquest moment T.D.S.) és una plataforma online que dota al sector turístic de dues solucions tecnològiques que permeten l'accés interactiu i la gestió d'informació sobre places d'allotjament, volum de demanda, distribució de la demanda segons els mercats, mitjanes d'estada en la destinació, preus de comercialització i valoracions dels empresaris sobre la conjuntura turística.


1.2. Les dues eines que el T.D.S. ofereix als USUARI són:

 • El mòdul "E – ocupació": efectua una captació i consulta de dades d'ocupació dels allotjaments turístics públics col·lectius.
 • El mòdul "E – preus": ofereix informació sobre el preu de comercialització de les destinacions turístiques.

En qualsevol cas, quan ens referim en les presents CONDICIONS D'ÚS a la plataforma online T.D.S., deuen entendre's incloses i afectades pel present clausulat les tres eines esmentades en el paràgraf que antecedeix, sent les mateixes la "E-Ocupació" i "E-Preus".


1.3. El titular de la plataforma TOURISM DATA SYSTEM és la Fundació Eurecat. Es troba inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2826 i la seva seu es troba en Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona).2. Subjectes contractuals.

2.1. Prestador del Servei. La plataforma online D.T.S. és propietat de la Fundació Eurecat, qui es constitueix com a prestadora del servei online. Així mateix, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular de la pàgina web és FUNDACIÓ EURECAT, i les seves dades d’identificació són les següents:

Domicili social: Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
CIF: G66210345
Dades del registre: Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2826.


2.2. Usuari de la plataforma online T.D.S. Adquireix la condició d'USUARI de la plataforma online D.T.S. tota persona física o jurídica que sol·liciti la seva adhesió a la mateixa, sempre que compleixi amb les condicions establertes en la clàusula 3 de les presents CONDICIONS D' ÚS.

2.2.1. L' USUARI de la plataforma online T.D.S. en cap cas té la condició de consumidor o usuari establert en l'art. 3 del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.3. Adhesió al TOURISM DATA SYSTEM.

3.1. Condició d'usuari. Les persones físiques o jurídiques adquireixen la condició d'USUARI de la plataforma T.D.S. quan compleixen tots i cadascun dels requisits disposats per la Fundació Eurecat, que són:

a. El futur USUARI de la plataforma T.D.S. ha que tenir la condició d'allotjament inscrit en el Registre d'empreses d'allotjament turístic de la Generalitat. L'USUARI pot consultar la seva condició accedint al següent LINK:

http://empresa.gencat.cat/es/treb_ambits_actuacio/emo_turisme/emo_empreses_establiments_turistics/emo_registre_turisme_catalunya/emo_llistat_establiments_turistics/

b. El futur USUARI de la plataforma T.D.S. ha de pertànyer a una zona geogràfica que hagi implantat la plataforma online T.D.S. i a una tipologia concreta d'allotjament. Pots consultar si compleixes amb el present requisit atenent al quadre mostrat a continuació com a figura. 1. Quadre d'Implantació de plataforma online T.D.S. a Catalunya:

Fig. 1 Quadre d'Implantació de plataforma online T.D.S. a Catalunya.


3.2. La Fundació Eurecat verificarà el compliment dels requisits anteriorment descrits, tenint aquesta plena potestat per a l'admissió dels futurs usuaris de la plataforma online T.D.S.


3.3. Procediment d'adhesió a la plataforma online T.D.S. La Fundació Eurecat, titular de la plataforma online T.D.S., atorga la condició d'USUARI mitjançant dos procediments:

3.3.1. Procediment 1. USUARI derivat per la "Diputació de corresponent".

Perquè el futur USUARI de la plataforma online T.D.S. s'adhereixi, la Fundació Eurecat enviarà un correu electrònic en el qual es manifesta que l' USUARI es pot adherir a la plataforma online de forma gratuïta "clicant en aquest link."

Les dades que es recolliran en aquest formulari seran:

 • Si vol participar
 • Nom de l’usuari
 • Correu electrònic de la Gerència
 • Correu electrònic de la persona que respondrà l'enquesta.
 • Correus electrònics que poden veure dades de l' allotjament
 • Vull rebre correus d'informes d'ocupació.
 • Correus electrònics de les persones que ho rebran.
 • Vosté veurà les següents zones.
 • Correus electrònics de les persones que ho rebran.

Serà en aquest moment, complimentades les dades d' USUARI de la plataforma online T.D.S., quan aquest se sotmet lliure i voluntàriament a les obligacions establertes les presents CONDICIONS D'ÚS de la plataforma online T.D.S.

Accedint al web tds.pct-turisme.cat, l'apartat de “Benvinguts”, el futur USUARI de la plataforma online T.D.S. haurà de clicar d' amunt de la paraula “enllaç”. El LLOC WEB redirigeix a una nova finestra amb el títol “NOU USUARI” on el futur USUARI haurà d'omplir les següents dades:

 • Nom de l' allotjament o institució.
 • Municipi de l'allotjament o institució.
 • Correu electrònic (només són vàlids correus electrònics corporatius de l'empresa).

A continuació, la Fundació Eurecat comprovarà si el futur USUARI compleix els requisits per obtenir la condició d'USUARI de la plataforma online T.D.S.

Si el futur USUARI de la plataforma online T.D.S. compleix amb els requisits, rebrà al seu correu electrònic corporatiu un formulari amb les següents dades:

 • Si vol participar
 • Nom de l’usuari
 • Correu electrònic de la Gerència
 • Correu electrònic de la persona que respondrà l'enquesta.
 • Correus electrònics que poden veure dades de l' allotjament
 • Vull rebre correus d'informes d'ocupació.
 • Correus electrònics de les persones que ho rebran.
 • Vosté veurà les següents zones.
 • Correus electrònics de les persones que ho rebran.
 • Serà en aquest moment, complimentades les dades d' USUARI de la plataforma online T.D.S., quan aquest se sotmet lliure i voluntàriament a les obligacions establertes les presents CONDICIONS D'ÚS de la plataforma online T.D.S.

3.3.3. Alta de l'USUARI a la plataforma online T.D.S. Complimentades les dades de l' USUARI, una vegada finalitzat el procediment 1 o el procediment 2, la Fundació Eurecat atorga la condició d' USUARI de la plataforma online T.D.S. amb les obligacions i drets assenyalats a la clàusula 3.4.

L'USUARI de la plataforma online T.D.S. rebrà un usuari i contrasenya per accedir a la ressenyada plataforma i tindrà accés a totes les dades del seu territori.

L'USUARI de la plataforma online T.D.S. pot designar a una o a vàries persona/es que rebrà/n l'enquesta. Per a això, l'USUARI de la plataforma online T.D.S. haurà de comunicar aquesta situació a la Fundació Eurecat emplenant la seva fitxa i indicant els correus electrònics als quals el PRESTADOR DE SERVEIS ha de fer arribar les enquestes.

L'USUARI de la plataforma online T.D.S. o bé le/s persona/s designades per rebre les enquestes rebran en el correu electrònic designat a aquest efecte un link. Mitjançant el mateix s'accedirà a la plataforma online T.D.S. on es podran emplenar les mateixes. En tot cas, l'USUARI de la plataforma online T.D.S. podrà consultar a qualsevol moment l'existència d'enquestes en aquesta plataforma.

La Fundació Eurecat envia les enquestes a l'USUARI de la plataforma online T.D.S. o bé la/s persona/s designades cada 15 dies. Es recomana a l'USUARI de la plataforma online T.D.S. o bé la/s persona/s designades contestar les enquestes en un termini de 3 dies des de la seva recepció.


3.4. Obligacions i drets que s'adquireixen amb l'admissió en la plataforma online T.D.S.

3.4.1. Obligacions de la Fundació Eurecat:

a. La Fundació Eurecat es compromet a enviar a l'USUARI de la plataforma online T.D.S. INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats, sempre que l'USUARI enviï dintre del termini i en la forma escaient les MICRODADES sol·licitades en les enquestes en les condicions establertes en la clàusula 3.3. de les presents CONDICIONS D'ÚS.

b. L'USUARI de la plataforma online T.D.S., atès que compleix amb l'enviament de les MICRODADES en els termes i condicions establerts en la clàusula 3.3. de les presentes CONDICIONS D'US, té dret a obtenir INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats per part de la Fundació Eurecat.

c. Amb l'admissió d'un nou USUARI en la plataforma online T.D.S. la Fundació Eurecat es compromet al lliurament d'un "MANUAL D'USUARI".

d. La Fundació Eurecat es compromet a resoldre les consultes de l'USUARI de la plataforma online T.D.S. en el termini de temps més breu possible.

e. La Fundació Eurecat es compromet a atorgar a l'USUARI de la plataforma online T.D.S. la millor experiència en l'ús de les seves eines, garantint la seva confidencialitat i la de les MICRODADES que aquest faci lliurament en els termes disposats en la clàusula 5.1. de les presents CONDICIONS D'ÚS.

f. La cessió de les MICRODADES per part de l'USUARI de la plataforma online T.D.S. s'efectuarà en els termes i condicions recollides en la clàusula 4 de les presents CONDICIONS D'ÚS.

3.4.2. Drets de la Fundació Eurecat

a. Els continguts de la plataforma online T.D.S., entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de la Fundació Eurecat o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'USUARI cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

b. La INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats, és titularitat de la Fundació Eurecat o de tercers.

c. En tot cas, l'USUARI de la plataforma online T.D.S. és titular de les MICRODADES manifestades en les enquestes.

d. La Fundació Eurecat recull dades de participació dels USUARIS en la plataforma online T.D.S. que pot cedir a tercers, d’acord a les condicions establertes a la clàusula 4 de les presents condicions d’ús.

3.4.3. Obligacions de l'USUARI de la plataforma online T.D.S.

a. L'USUARI de la plataforma online T.D.S. haurà d'abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els CONTINGUTS de la plataforma online T.D.S. excepte en els casos autoritzats en la llei o amb consentiment exprés i per escrit de la Fundació Eurecat o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació si escau.

b. L'USUARI de la plataforma online T.D.S. haurà d'abstenir-se de reproduir o copiar per a ús privat els CONTINGUTS del la plataforma online T.D.S. que puguin ser considerats com a PROGRAMARI o BASE DE DADES de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'USUARI o d'un tercer.

c. L'USUARI de la plataforma online T.D.S. haurà d'abstenir-se d'extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels CONTINGUTS integrants de la plataforma online T.D.S. així com de les BASES DE DADES que la Fundació Eurecat posi a la disposició dels USUARI de la plataforma online T.D.S.

d. L'USUARI de la plataforma online T.D.S. haurà de complir amb les obligacions en matèria de CONFIDENCIALITAT recollides en les clàusules 5.2. de les presents CONDICIONS D'ÚS.

e. L'USUARI es compromet a utilitzar la INFORMACIÓ ESTADÍSTICA de la plataforma online T.D.S. única i exclusivament per tenir coneixement de la seva posició global al mercat i per a les aplicacions corresponents en l'elaboració d'un pla de màrqueting, així com per efectuar les accions que consideri oportunes en referència al seu establiment, sempre que NO contravinguin el que es disposa en la clàusula 5. de les presents CONDICIONS D'ÚS.

3.4.4. Drets de l'USUARI de la plataforma online T.D.S.

a. Amb l'admissió d'un nou USUARI en la plataforma online T.D.S. la Fundació Eurecat aquest tindrà dret a rebre un "MANUAL D'USUARI".

b. L'USUARI de la plataforma online T.D.S. podrà efectuar consultes sobre l'ús d'aquesta en el següent correu electrònic info@tourism-data-system.cat.

c. L'USUARI de la plataforma online T.D.S., atès que compleix amb l'enviament de les MICRODADES en els termes i condicions establerts en la clàusula 3.3. de les presents CONDICIONS D'ÚS, té dret a obtenir INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats per part de la Fundació Eurecat.4. Cessió de dades en la plataforma online TOURISM DATA SYSTEM.

4.1. Objecte de la cessió. Cessió de dades de l'USUARI a la plataforma T.D.S. Les eines "E-Ocupació" i "E-Preus" conformen la plataforma online T.D.S. i utilitzen MICRODADES per al seu funcionament.


4.2. L'USUARI de la plataforma online T.D.S. és el titular de les MICRODADES.


4.3. La INFORMACIÓ ESTADÍSTICA elaborada per les eines de la plataforma online T.D.S. és titularitat exclusiva de la Fundació Eurecat, a l'efecte del que es disposa en la clàusula 5.2. de les presents CONDICIONS D'ÚS.


4.4. L'USUARI cedeix les MICRODADES a la Fundació Eurecat, propietària i prestadora del servei de la plataforma online TOURISM DATA SYSTEM. Aquestes MICRODADES són recollides per l'eina “E-ocupació” de la plataforma online T.D.S. a través d'enquestes. Una vegada emplenades les referenciades enquestes, aquestes es guarden en la base de dades. Posteriorment, les eines de la plataforma online T.D.S. processen la informació obtinguda i tradueixen les mateixa en INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats, útil per a l'USUARI. Dins d'aquesta INFORMACIÓ ESTADÍSTICA no apareixen les MICRODADES aportades per l'USUARI.

La INFORMACIÓ ESTADÍSTICA pot ser consultada per l'USUARI a través de les eines “E-Ocupació” i “E-Preus” de la plataforma online T.D.S.


4.5. La "Fundació Eurecat" es compromet a utilitzar les MICRODADES cedides per l'USUARI única i exclusivament amb finalitats estadístiques.


4.6. La "Fundació Eurecat garanteix que les MICRODADES cedides per un USUARI a través de les eines de la plataforma online T.D.S. ("E-Ocupació") no podran ser observades per un altre USUARI de la plataforma online T.D.S.

4.7. Amb la finalitat de tenir un control i seguiment de la plataforma online T.D.S., Fundació Eurecat podrà comunicar el nom dels establiments d’allotjament turístic adherits a l’esmentada plataforma al Consell Comarcal pertanyent a la demarcació territorial dels allotjaments, sempre que la Diputació corresponent ho sol·liciti.5. Confidencialitat

5.1. Les obligacions en matèria de confidencialitat de la Fundació Eurecat com a prestador del servei de la plataforma online T.D.S.:

5.1.1. La Fundació Eurecat ha establert els instruments i mecanismes que garanteixen la seguretat i privadesa de les MICRODADES cedides per l'USUARI. La plataforma online T.D.S. utilitza algorismes per a la preservació de la confidencialitat de l'USUARI.

5.1.2. La Fundació Eurecat garanteix que les MICRODADES cedides per un USUARI a través de l'eina de la plataforma online T.D.S. ("E-Ocupació") no podran ser observades per un altre USUARI de la plataforma online T.D.S.

5.1.3. Les dades que apareixen en el LLOC WEB tds.pct-turisme.cat és informació agregada i global.


5.2. Obligacions de l'USUARI en matèria de confidencialitat:

5.2.1. La Fundació Eurecat prohibeix expressament la difusió puntual o permanent; així com la venda puntual o permanent de dades concernents a la INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats, obtinguts per l'USUARI de la plataforma online T.D.S.

5.2.2. Contravenir la clàusula precedent per part de l'USUARI es considerarà un incompliment greu de les presents CONDICIONS D'ÚS de la plataforma online T.D.S. i implicarà la imposició d'una sanció.6. Vigència de les presents CONDICIONS D'ÚS de la plataforma online T.D.S.

6.1. Les presents CONDICIONS D'ÚS de la plataforma online T.D.S. seran de compliment obligatori per la Fundació Eurecat confereix la condició d'USUARI de la plataforma online T.D.S. a la persona física o jurídica, tal com es recull en les clàusula 3.3. relativa a les condició d'usuari de la plataforma T.D.S.; i s'entendrà vigent sempre que les parts compleixin les obligacions en el contemplades en les presents CONDICIONS D'ÚS.


6.2. Les presents CONDICIONS D'ÚS de la plataforma online T.D.S. poden ser objecte de modificacions unilaterals per part de Fundació Eurecat.

És obligació de l'USUARI llegir les presents CONDICIONS D'ÚS abans d'adherir-se la plataforma online T.D.

En qualsevol cas, la modificació substancial de les presents CONDICIONS D'ÚS seran notificades a l'USUARI de la plataforma online T.D.S.7. Causes d'extinció

7.1. Les obligacions i els drets establerts presents CONDICIONS D'ÚS s'extingiran:

a. Per acord unànime de les parts (USUARI i la Fundació Eurecat).

b. Per decisió unilateral de l'USUARI, sempre que sigui notificada de forma expressa a la Fundació Eurecat. Aquesta notificació podrà efectuar-se enviant un correu electrònic a “info@tourism-data-system.cat”.

c. Per incompliment de l'USUARI de la plataforma online T.D.S. i/o de la Fundació Eurecat de les obligacions contingudes en les presents CONDICIONS D'ÚS de la plataforma online T.D.S.

d. Per qualsevol altra causa que es prevegin en les directives i reglaments europeus, així com en les lleis i reglaments estatals i/o autonòmics.


7.2. En tot cas, les obligacions i els drets que neixen fruit de la titularitat de les MICRODADES lliurades per l'USUARI; així com referent a les dades concernents a la INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats, seguiran regint una vegada extingida la relacions entre l'USUARI de la plataforma online T.D.S. i la Fundació Eurecat.8. Cláusula penal

Per al supòsit d'incompliment per part de l'USUARI de la plataforma online T.D.S. de les obligacions establertes en les clàusules 3.4.4. i 5.3 de les presents condicions generals de contractació comportaran l'expulsió directa e irrevocable de l'aplicació T.D.S.9. Jurisdicció i competència.

9.1. Per a totes les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb les presents CONDICIONS D'ÚS, les parts acorden sotmetre's a la jurisdicció ordinària dels Jutjats i Tribunals de Tarragona.  POLITICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADESDe conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, Fundació Eurecat, responsable del tractament, facilita la següent iformació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable:

FUNDACIÓ EURECAT | G66210345 | Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) - legal@eurecat.org | dpo@eurecat.org

Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestionar la seva participació en la plataforma Tourism Data System que comporta l’enviament d’informes de resultats i d’enquestes de participació de la mesura dels nivells d’ocupació d’allotjaments turístics.

Legitimació: Article 6.1.a) RGPD, consentiment de l’interessat.

Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Drets: Vostè podrà accedir, rectificar, suprimir i/o oposar-se al tractament de les seves dades dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable, mitjançant correu postal a l'adreça de Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) o correu electrònic a dpo@eurecat.org, acompanyant una còpia del seu DNI.

Conservació: El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei.


Fundació Eurecat l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.  POLÍTICA DE COOKIES1. Què són les cookies i per què les utilitzem a la Web?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al dispositiu de l’usuari al accedir a determinats llocs web per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des del seu equip.

Les cookies permeten a aquest web, entre d’altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre les opcions i hàbits de l’usuari. En aquest lloc web, les cookies que existeixen són necessàries per al seu funcionament.

És important destacar que l’ús de cookies no proporciona dades personals de l’usuari.


2. Quin tipus de cookies existeixen?

Les cookies, en funció del temps que romanen activades, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents:

 • Cookies de sessió: les dades que recaven i emmagatzemen aquestes cookies es recullen mentre l’usuari navega per la pàgina web, i són eliminades al tancar el navegador. Es solen emprar per a emmagatzemar informació que interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió.
 • Cookies persistents: mitjançant aquestes cookies les dades continuen emmagatzemades en el dispositiu durant un període de temps determinat, facilitant així el control de les preferències elegides sense tornar que repetir certs paràmetres cada cop que es visita el lloc web.

Addicionalment, segons l’entitat que les gestioni, les cookies poden classificar-se en pròpies o de tercer:

 • Cookies pròpies: aquestes cookies s’envien a l’equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari.
 • Cookies de tercers: aquestes cookies s’envien al terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per un una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.

En quant a finalitat, les cookies poden ser:

 • Cookies tècniques: aquestes cookies permeten controlar el trànsit y la comunicació de dades.
 • Cookies de personalització: aquestes cookies deixen accedir als usuaris segons algunes característiques pròpies que es recullen (navegador, idioma, etc.).
 • Cookies d’anàlisi: aquestes cookies permeten al responsable de les mateixes el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web i permeten elaborar un perfil d’usuari.
 • Cookies publicitàries: aquestes cookies recullen dades sobre la gestió dels espais publicitaris.

3. Quin tipus de cookies utilitza la pàgina web?

El nostre LLOC WEB utilitza les cookies que es descriuen a continuació:

Cookies pròpies

El LLOC WEB tds.pct-turisme.cat no utilitza cookies que puguin recaptar informació sobre el nom o adreça de l'USUARI que navega pel LLOC WEB.

En virtut del que es disposa en l'art. 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en trobar-nos davant una de les excepcions.

Cookies de tercers.

 • Google Analytics
  El LLOC WEB tds.pct-turisme.cat titularitat de la Fundació Eurecat utilitza l'eina Google Analytics, titularitat de Google Inc.
  Google Analytics només utilitza cookies de primera part i estan associades al domini que les genera, en aquest cas el LLOC WEB tds.pct-turisme.cat.
  Les cookies generades per Google Analytics serveixen per ajudar a la Fundació Eurecat a mesurar com interactuen els usuaris amb el contingut del lloc.
  En cap cas les cookies emmagatzemades en l'equip de l'USUARI podran emmagatzemar dades de caràcter personal.
  Per a una major informació de l'eina Google Analytics consultar el següent link: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 • Drupal

  El LLOC WEB tds.pct-turisme.cat titularitat de la Fundació Eurecat utilitza l'eina Drupal, titularitat de Drupal Association.

  Drupal és un sistema de gestió de contingut modular, essent aquest un programa de codi obert, amb llicència GNU/GPL i escrit en PHP.
  Drupal core utilitza únicament les següents cookies:
  • SESS.%, cookie amb nom variable que s'utilitza per recordar a l'usuari si ha iniciat una sessió.
  • has_js, preferència de Javascript de l'usuari, utilitzada per millorar l'experiència d'usuari.
  En cap cas les cookies emmagatzemades en l'equip de l'USUARI podran emmagatzemar dades de caràcter personal.
  Per a una major informació de l'eina Drupal consultar el següent link: https://www.drupal.org/privacy.

Nom Domini Finalitat Termini
CONSENT .gstatic.com Implanten determinades utilitats de Google i poden emmagatzemar certes preferències. 20 anys
SESS6980705b9af5d934959874f1b71345e9 .tds.pct-turisme.cat Sessió
_ga .pct-turisme.cat Cookie de Google que s’utilitza per a distingir als usuaris. 2 anys
_gat .pct-turisme.cat Cookies de Google. S’utilitza per a diferenciar entre els diferents objectes de seguiment creats a la sessió. La cookie es crea al carregar la llibreria javascript i no existeix una versió prèvia de la cookie _gat. La cookie s’actualitza cada cop que envia les dades a Google Analytics. 1 dia
_gid .pct-turisme.cat Cookies de Google. S’usa per a distingir als usuaris. 1 dia
has_js .tds.pct-turisme.cat Preferència de Javascript de l'usuari, utilitzada per millorar l'experiència d'usuari. Sessió
APISID .youtube.com Utilitzada per crear perfils dels visitants i mostrar publicitat rellevant en altres pàgines web. 2 anys
CONSENT .gstatic.com Implanten determinades utilitats de Google i poden emmagatzemar certes preferències. 20 anys
CONSENT .youtube.com Implanten determinades utilitats de Google i poden emmagatzemar certes preferències. 20 anys
HSID .youtube.com Utilitzada per a crear perfils dels visitants i mostrar publicitat rellevant en altres pàgines web. 2 anys
LOGIN_INFO .youtube.com 2 anys
PREF .youtube.com Registra una identificació única que utilitza Google per a mantenir estadístiques sobre com utilitza el visitant els vídeos de YouTube en llocs web diferents. 3 mesos
SAPISID .youtube.com 2 anys
SID .youtube.com Gestió de l’estat de la sessió. 2 anys
SIDCC .youtube.com Emmagatzema informació del comportament de l’usuari a la pàgina web i de l’últim anunci visualitzat abans d’entrar a la pàgina web. 3 mesos
SSID .youtube.com 2 anys
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Intenta calcular l’ample de banda de l’usuari en pàgines de vídeos de YouTube integrats. 3 mesos
YSC .youtube.com Registra una identificació única per a mantenir estadístiques de quins vídeos de YouTube ha vist l’usuari. Sessió

4. Com deshabilitar les cookies del navegador?

L'informem que atès que les cookies no són necessàries per a l'ús del nostre LLOC WEB tds.pct-turisme.cat, pot bloquejar-les o deshabilitar-les activant la configuració del seu navegador que li permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o d'algunes d'elles.
Si les rebutja, podrà seguir usant el nostre LLOC WEB tds.pct-turisme.cat, encara que l'ús d'alguns dels seus serveis podrà ser limitat.

La majoria de navegadors actualment permeten a l'usuari configurar si desitgen acceptar cookies i quins d'elles. Aquests ajustos normalment es troben en les ‘opcions’ o ‘Preferències’ del menú del seu navegador.

Aquestes són les instruccions per configurar les cookies en els principals navegadors:


5. Canvis en la política de cookies

És possible que actualitzem la Política de Cookies del nostre LLOC WEB, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre LLOC WEB per estar informat sobre com usem les cookies.

La Política de Cookies es va actualitzar per última vegada a data 30 Octubre 2019.


6. Informació addicional

Per a una major informació sobre l’ús de les cookies i com bloquejar-les, accedeixi a www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.eu. Si teniu qualsevol pregunta o comentari sobre el nostre ús de cookies, si us plau contacteu amb nosaltres a info@tourism-data-system.cat  AVÍS LEGAL1. Informació legal i acceptació.

1.1. La Fundació Eurecat en compliment de l'establert per l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ofereix la informació general del LLOC WEB tds.pct-turisme.cat i:

 • El titular del LLOC WEB és la Fundació Eurecat.
 • El domicili social de la Fundació Eurecat es troba situat en Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
 • La Fundació Eurecat es troba inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2826.
 • El correu electrònic a través del qual l'USUARI pot comunicar-se amb els titulars del LLOC WEB és info@tourism-data-system.cat

2. Condicions d'Ús del Portal (web)

2.1. L'accés a la pàgina web, a través del domini web tds.pct-turisme.cat és gratuït excepte en relació al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat.

2.2. La navegació pel LLOC WEB de el tds.pct-turisme.cat atribueix la condició d'USUARI al mateix, i implica la plena acceptació i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest AVÍS LEGAL, que poden ser objecte de modificacions. Per tant, l'USUARI ha de llegir atentament el present AVÍS LEGAL en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves CONDICIONS D'ÚS recollides en el present AVÍS LEGAL poden ser objecte de modificacions.

2.3. L'USUARI s'obliga a fer un ús correcte de la WEB de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present AVÍS LEGAL. L'USUARI respondrà davant de la Fundació Eurecat o enfront de tercers, de qualsevol dany i perjudici que puguin causar-se com a conseqüència de l'incompliment de la present obligació.3. Funcionament de la Web

En cas d’incompliment de les condicions de l’Avís Legal o de les Polítiques de Privacitat i Cookies, Fundació Eurecat es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l’accés a la seva Pàgina Web, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al seu respecte. Fundació Eurecat farà el possible per mantenir els continguts actualitzats. Fundació Eurecat no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la Pàgina web ni la inexistència d’errors en el contingut.


4. Propietat intel·lectual i industrial

4.1. Tots els continguts del LLOC WEB, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de la Fundació Eurecat o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'USUARI cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Amb caràcter merament enunciatiu, l'USUARI d'acord amb la legislació vigent, haurà d'abstenir-se de:

a. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els CONTINGUTS del LLOC WEB excepte en els casos autoritzats en la llei o amb consentiment exprés i per escrit de la Fundació Eurecat o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació si escau.

b. Reproduir o copiar per a ús privat els CONTINGUTS del LLOC WEB que puguin ser considerats com a PROGRAMARI o BASE DE DADES de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'USUARI o d'un tercer.

c. Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels CONTINGUTS integrants del LLOC WEB així com de les BASES DE DADES que la Fundació Eurecat posi a la disposició dels USUARIS.


4.2. L'USUARI s'abstindrà d'escriure o enllaçar qualsevol contingut difamatori, injuriós, obscè, pornogràfic, de violència explícita, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència o la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.

En cas contrari, la Fundació Eurecat podrà eliminar el comentari, opinió, nota i/o enllaç així com adoptar qualsevol altra mesura que consideri oportuna, sempre dins del marc de la normativa vigent.


5. Exclusió de Responsabilitat

L'accés de l'USUARI al LLOC WEB no implica per la Fundació Eurecat l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'USUARI, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

La Fundació Eurecat no es responsabilitza dels danys produïts al programari i equips informàtics dels USUARIS o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el LLOC WEB, així com tampoc dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'USUARI que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’Usuari serà responsable dels danys i/o perjudicis que Fundació Eurecat pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès a través del present Avís Legal, la normativa aplicable i la Política de Privacitat i de Cookies.


6. Política en matèria de “links” (web enllaçant i web enllaçada)

 • Web enllaçant:
  Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç de la present pàgina web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.
  En cap cas Fundació Eurecat es fa responsable del contingut de la Pàgina Web, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta.
  Si la Web enllaçant incompleix algun del aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.
 • Web enllaçada:
  En aquesta Pàgina Web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’Usuari accedir-hi. No obstant, Fundació Eurecat no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi.
  Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no implica el suport, l’aprovació, comercialització o relació alguna entre Fundació Eurecat i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

7. Publicitat

A la pàgina Web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

Fundació Eurecat no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.


8. Legislació i Jurisdicció aplicable

Aquestes Condicions Legals es regiran i interpretaran conforme a la legislació catalana, estatal i europea. La Fundació Eurecat i l'USUARI acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se fruit de la prestació dels serveis objecte d'aquestes Condicions Legals, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya) tret que la llei estableixi una altra cosa.


9. Contacte

Per a qualsevol consulta o comentari sobre el present Avís Legal us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@tourism-data-system.cat